มว.ชี้ เด็กไทยเก่ง มอบรางวัลโครงงานนักศึกษา “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หนุนแนวคิดนักวิทย์แห่งอนาคต

 

8 มิ.ย. 61 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ 20 ในหัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนปูพื้นฐานในเรื่องของงานด้านมาตรวิทยาให้แก่เยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ มว. ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต อันจะทำให้สังคมโดยกว้างมีความรับรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาเพิ่มขึ้น และสามารถขยายบทบาทและความร่วมมือระหว่าง มว. กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำมาตรวิทยาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม

การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยทีมที่ชนะจะได้รับมอบทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร โดยนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.เป็นผู้มอบรางวัล ณ บริเวณลานหน้าอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง มว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ทีม I-Kit Reader  จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด “เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของไอโอเดตในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน “

รองชนะเลิศอันดับ1  ทีม Five Girl  จากโรงเรียน บ้านนา นายกพิทยากร ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  “Roller Sensors”

รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม YB’ Smart Farm จากโรงเรียน โยธินบูรณะ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  “YB’ Smart Farm”

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทีม YB’ Cansat จากโรงเรียน โยธินบูรณะ   ผลงานที่ส่งเข้าประกวด   “ ดาวเทียมกระป๋อง Cansat”

รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม นมสด 2 จากโรงเรียน จาก วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  “เครื่องตรวจสอบระดับน้ำยา และความสกปรกของเครื่องปรับอากาศ”

รองชนะเลิศอันดับ2  ทีม Universe จากโรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  “เครื่องวัดเอนกประสงค์” (Universal Data Logger)

 

ระดับปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ ทีม นาวิกเวชกิจ107 จากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด   “สายรัดข้อมือช่วยชีวิต ไทยแลนด์ 4.0” (CPR wrist wrap Thailand 4.0)

รองชนะเลิศอันดับ1  ทีม ลีลาวดีนนท์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด “การประยุกต์ใช้ระบบการวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องล้างและอบแห้งท่อช่วยหายใจ”

รองชนะเลิศอันดับ2 และ รางวัลขวัญใจมหาชน ทีม The Supersonic จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งเข้าประกวด  “Supersonic Wind Tunnel”