ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเทคโนธานี (27 มิถุนายน 2561)

กลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ ฝ่ายบริหารกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเทคโนธานี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในเทคโนธานีเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี