วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (29 มิถุนายน 2561)

ร.ต.ชลิต คุ้มทวี หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา มว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา และอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจริง เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี