นิทรรศการ Thai Tech Expo 2018 (4-8 กรกฎาคม 2561)

ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงาน THAI TECH EXPO 2018  ซึ่งงานนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่จะสะท้อนบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมาย  อีกทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาล  โดยในงานนี้ มว. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมในโซน วทน. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (เสริมแกร่ง) โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดแสดงผลงาน การดำเนินนโยบาย และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และบริการ โดยผ่านการนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI) ในการนี้ มว. ยังได้นำนวัตกรรมที่ผลิตโดยนักมาตรวิทยา ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล Data Link  และวัสดุอ้างอิงรับรอง TRM  ไปแสดงด้วย  ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา