การตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (11-12 กรกฎาคม 2561)

ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Re-assessment) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยคุณวาสนา อุ่นอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  คุณวรุณศิริ แสนพรม ผู้ตรวจประเมิน  และคุณวรฉัตร ไพศาลจิต ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : Management System Certification Institute (Thailand), MASCI ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี