การประชุมตรวจประเมินสาขาไฟฟ้า (13 กรกฎาคม 2561)

นางสาวสิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจทางวิชาการสาขาไฟฟ้าอ้างอิงตาม EURAMET cg – 15 (Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters) เพื่อพัฒนาผู้ประเมินทางเทคนิคให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีความสามารถทางเทคนิคที่เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) ของประเทศเพื่อเป็น NQI Hub ในระดับอาเซียนและรองรับไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี