เยี่ยมชมงานและหารือความร่วมมือ (13 กรกฎาคม 2561)

ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและหารือความร่วมมือในส่วนของงานผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มเครือข่ายผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวเนื่องกัน ณ อาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง มว. จ.ปทุมธานี