มว.รับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ (24 กรกฎาคม 2561)

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพ โดยมีพนักงาน มว. ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่๖ “กัณฑ์จุลพน” ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร