มาตรวิทยาเสริมแกร่งอุตสาหกรรมแห่งคุณภาพ (7 สิงหาคม 2561)

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน “มาตรวิทยาเสริมแกร่งอุตสาหกรรมแห่งคุณภาพ”  โดยมี ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ เป็นผู้แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงการยกระดับศักยภาพ   จากนั้นผู้แทนของแต่ละโครงการได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ในปี 2561-2562 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ การลงทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นในช่วงบ่ายมีการประชุมชมรมมาตรวิทยา ภายใต้กิจกรรมวิชาการและรายงานการเปรียบเทียบผลการวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และสนับสนุนศักยภาพด้านการวัดให้แก่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจของประเทศ  เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และสนับสนุนผู้ส่งออกของประเทศ  ให้เชื่อถือได้ในระดับสากล ณ ห้องประชุมต่างระดับ 226 อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

บรรยากาศในช่วงเช้า

 

การเข้าร่วมโครงการ SMEs และโครงการศักยภาพ

 

บรรยากาศในช่วงบ่าย : การประชุมชมรมมาตรวิทยา ภายใต้กิจกรรมวิชาการและรายงานปิดการเปรียบเทียบผลการวัด