ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเสียง (7-9 สิงหาคม 2561)

นายไพโรจน์  รัตนางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา และนางสาวรัคณาวรรณ  วงศ์พิทยาดิศัย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยผู้จัดการคุณาพ ISO/IEC 17025 ให้การต้อนรับ Dr. Ryuzo HORIUCHI ผู้เชี่ยวชาญจาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) ประเทศญี่ปุ่น  ผู้ตรวจประเมินด้านเทคนิค (Technical Expert)  พร้อมทั้งคุณคมสัน  ยังจรูญ และคุณศิโรรัตน์  ทอนฮามแก้ว ผู้ตรวจประเมินด้านระบบคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในรูปแบบ Pathway A ของห้องปฏิบัติการเสียง ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่ออายุใบรับรองห้องปฏิบัติการของสถาบัน (สาขาพระรามที่ 6) ณ อาคารเสียงและการสั่นสะเทือน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ