การวิจัยอุปสงค์และความจำเป็นของการลงทุนในระบบมาตรวิทยา (7 สิงหาคม 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ภายใต้โครงการ “การวิจัยอุปสงค์และความจำเป็นของการลงทุนในระบบมาตรวิทยา เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตหกรรม” บรรยายโดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์อุปสงค์ความจำเป็นในการลงทุนระบบมาตรวิทยาในภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจที่มีต่อระบบมาตรวิทยาและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ