สัมมนาวิชาการชมรมมาตรวิทยาสาขามาตรวิทยาเชิงกล (8 สิงหาคม 2561)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวเปิดงาน “สัมมนาวิชาการชมรมมาตรวิทยาสาขามาตรวิทยาเชิงกล” โดยมี นางสาวผุสดี เพ็ชรไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 สำนักงานคณะกรรมการมาตรการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ISO/IEC17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติงานได้จริง ณ ห้องประชุมใหญ่ 226 อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี