ประชุมการตรวจวัด DNA ในอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2 (9 สิงหาคม 2561)

ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม “พัฒนาความสามารถการตรวจวัด DNA ในอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นของประเทศ” บรรยายให้ความรู้โดย ดร.กาญจนา หงษ์ทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความจำเป็นในการตรวจวัด DNA ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ DNA ในอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพจะสามารถผลิตสารมาตรฐานวัสดุอ้างอิง จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญในการวัด และพัฒนาวิธีทดสอบให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมให้ระบบมาตรวิทยาชีวภาพ (Biological Metrology) ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หาปริมาณ DNA มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสอบกลับไปสู่มาตรฐานการวัดสากลได้ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี