มว. ลงนาม MoU กับ มรภ.วไลยอลงกรณ์ (10 สิงหาคม 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา “มรภ.วไลยอลงกรณ์” รวมถึงบุคลากรภายนอกซึ่งสนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยา โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ให้มีศักยภาพตามที่ได้ทำความตกลงกันต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์