บ. ไทยคม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไฟฟ้า มว. (31 สิงหาคม 2561)

ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ กล่าวต้อนรับคุณสันติ  จงวิลาสลักษณ์ และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงาน Infrastructure and Maintenance บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมถึงกระบวนการตามมาตรฐานการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ  เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการประเมิน หาแนวทาง การปรับปรุง และควบคุมคุณภาพการตรวจวัดของเครื่องมืดวัดที่ใช้ในหน่วยงาน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี