สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชม มว. (31 สิงหาคม 2561)

ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฐพร  พรหมรส และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ ได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานจริง ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี