สัมมนาวิชาการ “การพัฒนาขีดความสามารถในการวัดความดันมาตรฐานสากล สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” (6 กันยายน 2561)

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาขีดความสามารถในการวัดความดันมาตรฐานสากล สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” การจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดความดัน และการทวนสอบอย่างถูกต้องเหมาะสมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการวัดด้านความดันด้วยเทคนิคการวัดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถสอบย้อนกลับได้ไปยังระบบหน่วยเอสไอได้ ขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้รองรับความต้องการในอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาความดัน ภายในงานสัมมนาได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ระบบ NQI ของประเทศกับการพัฒนาด้านการวัดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” โดย ดร.จรัญ ยะฝา และการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญด้านการวัดความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน” โดย นายลิขิต ใสหนู จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายในหัวข้อ “วิธีการมาตรฐาน DKD-R 6-1 version 03/2014 สำหรับเครื่องมือการสอบเทียบวัดความดันในอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม” โดย ดร.ทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์ และการบรรยายในหัวข้อ Work shop “การสอบเทียบเครื่องมืดวัดด้านความดัน ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” โดย น.ส.ณัฐนันท์ วรเดช และ นายเชวง คำนวณศักดิ์ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ