ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (11 กันยายน 2561)

กลุ่มงานสื่อสารองค์การ (ประชาสัมพันธ์) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี