มว. ลงนาม MoU กับ ม.บูรพา (11 กันยายน 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย  ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา และเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมไปถึงร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพต่อไป พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านมาตรวิทยา ของ มว. เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและมาตรฐานการจัดการระบบห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี