มว.ชี้ มาตรวิทยาลดต้นทุนพลังงานได้จริง พร้อมส่งมอบองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม

14 กันยายน 2561:ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรวิทยา : การวัดเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรม บริษัทจัดการพลังงาน วิศวกรด้านการวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน และผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าว ได้ตระหนักและเข้าใจว่าเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยานั้นเชื่อมโยงกับการจัดการพลังงานได้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานในโรงงานได้อย่างไร

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายมาตรวิทยาทางการวัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในกลุ่มภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานที่สนใจด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน อีกทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการวัดที่จำเป็นต่อการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น การพัฒนาเทคนิควิธีการ การจัดการเครื่องมือวัด และส่งเสริมความรู้ด้านการวัดอย่างถูกต้องให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ก่อให้เกิด Productivity หรือการสร้างผลิตภาพแรงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพ เช่น ระบบทำความเย็นในสถานที่ผลิต ห้องแช่แข็งสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ หม้อนึ่งไอน้ำและเตา ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิและการวัดที่ถูกต้องในกระบวนการเหล่านี้ส่งผลอย่างมากกับปริมาณพลังงานที่ใช้ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดขององค์ความรู้ทางมาตรวิทยาที่สามารถเข้าช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุณหภูมิ พลังงานไฟฟ้า ความดันและอัตราการไหล รวมถึงองค์ประกอบการวัดอื่นๆผ่านเครือข่ายการวัดเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าถึงและเล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม และการประยุกต์เทคนิคด้านมาตรวิทยาเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยาย โดยในภาคเช้าบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม” โดย ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ส่วนภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม” ซึ่งมีการยกตัวอย่าง case study โดยทีมวิทยากรจาก ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ได้แก่ ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ดร.ธัญญา คชวัฒน์ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และดร.อ้อยใจอ่องหร่าย นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

ผลพวงจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังภาคการผลิตเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้บริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับความต้องการในการลดต้นทุนการผลิตผ่านการจัดการพลังงานด้วยมาตรวิทยา