การประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2561)

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานในการพบปะพูดคุยและสอบถามข้อมูลด้านสมรรนะทางการบริหารของ ผมว. กับผู้บริหารและพนักงานสถาบัน (ผู้ใต้บังคับ ผมว.)  เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของ ผมว. ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยดังกล่าว  พร้อมทั้งประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบัน ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี