การหารือเรื่องความร่วมมือด้านมาตรวิทยา (2 ตุลาคม 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.พร้อมด้วย รท.อุทัย นรนิ่ม และ นาย อนุสรณ์ ทนหมื่นไว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรวิทยาโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี