เกษตร ศรีราชา เยี่ยมชมและหารือทางวิชาการกับ มว. (4 ตุลาคม 2561)

ดร.นฤดม นวลขาว ผู้กำกับดูแล กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายในการยกระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเพื่อรองรับการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ. ปทุมธานี