ผมว. พบปะพนักงาน (4 ตุลาคม 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการประชุมเพื่อให้นโยบาย แนวทางและแผนการดำเนินงาน กับผู้บริหารและพนักงาน มว. เพื่อให้มีเป้าหมาย แนวคิด ทิศทางในการทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพื่อให้งานของสถาบันสามารถพัฒนาและตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี