ม.เกษตร บางเขน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเชิงกล (5 ตุลาคม 2561)

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล พร้อมทีมนักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มว.ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความดัน ห้องปฏิบัติการการไหล ห้องปฏิบัติการสุญญากาศ ห้องปฏิบัติการความแข็งและแรงบิด ห้องปฏิบัติการแรง ห้องปฏิบัติการมวล และห้องปฏิบัติการความหนาแน่น  ณ. อาคารผดุงมาตร มว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น