พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (1 ตุลาคม 2561)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เนื่องใน “ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม”  ในการนี้ ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ