การประชุมเชิงปฏิบัติการ เเลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องมาตรฐานการบริการจัดการ CORS Data Center ของประเทศญี่ปุ่น (11 ตุลาคม 2561)

ร.ท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. กล่าวต้อนรับคณะทำงานร่วมไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง(CORS) มีการกล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรม โดย ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร เลขานุการคณะทำงานฯ และได้มีการแนะนำการดำเนินการด้าน GNSS CORS โดยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากกรมที่ดิน ผู้แทนจากกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และมีการบรรยายภายใต้หัวข้อ GNSS CORS (GEONET) & Location-based Services in Japan โดย Mr. Atsushi YAMAKIWA, JICA Expert, ที่ปรึกษาคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mr. Atsushi YAMAKIWA แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานของ GEONET ในประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญในการจัดตั้ง Data Center ของประเทศญี่ปุ่นและให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสถานี GNSS CORS รายงานผลสิ่งที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการกับโครงข่าย CORS ของตนเอง ณ อาคารผดุงมาตร มว.จ.ปทุมธานี