ผมว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร (30 ตุลาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายลิขิต  ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ซึ่งการไปเยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการมาตรฐานและด้านมาตรวิทยา ระหว่าง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  จะเริ่มทำการพัฒนาห้องปฏิบัติการดังกล่าว แต่ต้องการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการของ โรงงาน

วัตถุระเบิดทหาร  ให้เป็นมาตรฐานสากล ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมห้องกันระเทศและพลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค์