ระบบเวลาและพิกัดของชาติจากการรังวัดสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล (Global Navigation Satellite System observations on national time and coordinate systems)