ระบบเวลาและพิกัดของชาติจากการรังวัดสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล (Global Navigation Satellite System observations on national time and coordinate systems)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com