โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com