ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยา (3 ธันวาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร.ต.ชลิต  คุ้มทวี หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก และดร.ชัชวาลย์ คุรุภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานในสังกัด กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ กองทัพเรือ โดยกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่ออายุ MoU ในโอกาสต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี