ประชุมวิชาการ NIMT-JSPE Nano-measure committee meeting (6 ธันวาคม 2561)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Japan Society of Precision Engineering (JSPE) Nano-measure committee ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น The University of Tokyo, Osaka University, Tokyo Denki University และ Kyushu Institute of Technology ในโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชา NIMT-JSPE Nano-measure committee meeting พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยามิติ  และรวมถึงฟังบรรยายหัวข้อ “Revision of the SI” บรรยายโดย ดร.ปิยพัฒน์  พูลทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า หัวข้อ “Optical Frequency Comb” บรรยายโดย ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ฝ่ายมาตรวิทยามิติ และหัวข้อ “Optical Trapped Microprobe for Nano-Profile Measurement by Prof. Dr. Yasuhiro TAKAYA, Osaka University  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยา และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี