อบรมเชิงปฏิบัติการ EURAMET cg-18 Implementation Workshop (6-7 ธันวาคม 2561)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ Dr. Stuart DAVIDSON, Distinguish Speaker จาก National Physical Laboratory พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EURAMET cg-18 Implementation Workshop ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ “โครงการความร่วมมือเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำ (ร่าง) เอกสารข้อแนะนำการตรวจประเมินสาขามวล อ้างอิงตาม EURAMET cg-18  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และพัฒนาผู้ประเมินทางเทคนิคให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีความสามารถทางเทคนิคที่เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

ภาคปฏิบัติ

 

อบรมวันที่ 7 ธ.ค. 61 ฿ พิธีปิด พร้อมภาพหมู่