ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารเยี่ยมชม มว. (7 ธันวาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.พร้อมด้วยพนักงานและนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับ พันเอกบัลลังก์  วัชระคุปต์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และคณะ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือและรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานความร่วมมือทางด้านการมาตรฐานและมาตรวิทยาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงปรับปรุงห้องปฏิบัติการของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัมนาของกองทัพในอนาคต ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี