วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (7 ธันวาคม 2561)

วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti=Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546  จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย  ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา  ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย  และสร้างความตระหนักในบทบาทของหนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน  ในการนี้นายทศพร  เอียดคง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายมาณพ  ติณสิริสุข พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในนามของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี