[หมดเขตการรับสมัคร] สมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้า/ผู้จัดการฝ่าย


 หมดเขตการรับสมัคร

 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

1.หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ

วุฒิการศึกษา
- วุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้อง 10 ปี ขึ้นไป และทำงานในระดับบริหาร 5 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผนกับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ประสานงาน มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งเน้นคุณภาพงานที่สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จตามภารกิจของฝ่ายและสถาบัน ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
- วางแผนจัดหา สถาปนา วิจัยและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง การถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติ ไปยังผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- บริหารกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ
6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
8 อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ทั่วไป
1 ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป อำนวยการต้น ขึ้นไป หรือตำแหน่งผู้จัดการ
2 มีความสามารถด้านการวางแผน การบริหารงาน การจัดการ และการบริหารงบประมาณ
3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกฎ ระเบียบ ในการบริหารงานภาครัฐ ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือความรู้ในงานมาตรวิทยา หรือการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน
4 มีความรอบรู้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ การวางแผน กลยุทธการบริหารความเสี่ยง การบริหารคน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ

วุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้อง 10 ปี ขึ้นไป และทำงานในระดับบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน
- ร่วมวางแผนกับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ประสานงาน มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งเน้นคุณภาพงานที่สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จตามภารกิจของฝ่ายและสถาบัน ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
- วางแผนจัดหา สถาปนา วิจัยและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง การถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติ ไปยังผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- บริหารกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น กลุ่มงานแสงและสี
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ
6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
8 อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ทั่วไป
1 ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป อำนวยการต้น ขึ้นไป หรือตำแหน่งผู้จัดการ
2 มีความสามารถด้านการวางแผน การบริหารงาน การจัดการ และการบริหารงบประมาณ
3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกฎ ระเบียบ ในการบริหารงานภาครัฐ ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือความรู้ในงานมาตรวิทยา หรือการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน
4 มีความรอบรู้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ การวางแผน กลยุทธการบริหารความเสี่ยง การบริหารคน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

วุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 10 ปี ขึ้นไป และทำงานในระดับบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน
- ร่วมวางแผนกับผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ประสานงาน มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มุ่งเน้นคุณภาพงานที่สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จตามภารกิจของฝ่ายและสถาบัน ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
- วางแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนการเงินและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ การจัดระบบงาน การพัฒนาธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ
6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
8 อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ทั่วไป
1 ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ ชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป อำนวยการต้น ขึ้นไป หรือตำแหน่งผู้จัดการ
2 มีความสามารถด้านการวางแผน การบริหารงาน การจัดการ และการบริหารงบประมาณ
3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และกฎ ระเบียบ ในการบริหารงานภาครัฐ ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือความรู้ในงานมาตรวิทยา หรือการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน
4 มีความรอบรู้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ การวางแผน กลยุทธการบริหารความเสี่ยง การบริหารคน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

การรับสมัคร

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ
2 ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
     2.1 ประวัติของผู้สมัคร
     2.2 หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3
     2.3 สำเนาบัตรประชาชน
     2.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     2.5 ใบรับรองแพทย์
     2.6 เอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์การพัฒนางานที่จะมารับผิดชอบ โดยเฉพาะทิศทาง บทบาทหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4 จำนวน 1 ชุด
เงื่อนไขในการพิจารณา
1 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครทีมีคุณสมบัติ จากใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่กำหนด
2 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.nimt.or.th ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
3 คณะกรรมการสรรหา จะแจ้งผู้ทีมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ แนวความคิดในการบริหารจัดการและพัฒนางาน ประมาณ 30 นาที ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์หากไม่มาสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
4 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และนำเสนอตามกระบวนการการแต่งตั้งต่อไป

ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในเวลาราชการ

1 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2 ยื่นทางไปรษณีย์ ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เลขที่ 3/4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สถาบันจะยึดวันที่ที่ไปรษณีย์ประทับตรา  บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก
3 ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ ถึง tosporn@nimt.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทศพร  เอียดคง หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4109 ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่...