ความร่วมมือหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ มข. (19-21 ธันวาคม 2561)

ด้วยบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา ของ มข. รวมถึงบุคลากรภายนอกซึ่งสนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา นั้น  ในการนี้ มว. และ มข. ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ขึ้น สำหรับฝึกอบรมให้แก่นิสิต มข. และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรวิทยาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ” ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือวัด”  ดร.นฤดม นวลขาว พนักงานประสานอบรมชำนาญการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น