ประชุมหารือความร่วมมือการวัดทางเคมีคลีนิค (24 มกราคม 2562)

ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล หัวหน้าโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 แนวทางจัดทำเอกสารเครื่องมือแพทย์ (Medical Device File) หลอดเก็บเลือด และศึกษาหารือโครงการพัฒนาการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพหลอดเก็บเลือดสำหรับเก็บเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติในกลุ่มผู้สูงวัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิต CRM และ PTทางด้านการแพทย์ และให้คณะวิจัยมีความเข้าใจทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานที่ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิต CRM และ PT ทางด้านการแพทย์ ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี