มว. ฟอร์มทีมบูรณาการงานด้านมาตรวิทยาถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร

การผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพไม่ได้มีเพียงแค่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่านั้นหากแต่ต้องมีการวางแผนเพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตทั้งระบบ เราจึงจะได้อาหารปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคมซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้เติบโตเจริญรุดหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรวิทยาเพื่อเข้าช่วยภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นการบริหารจัดการด้านคุณภาพในระดับต้นน้ำที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้แก่ภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การบริหารจัดการด้านพลังงานตลอดจนสร้างผลิตภาพแรงงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความสามารถทางการแข่งขันเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาเพื่อเข้าช่วยอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้กลยุทธ์สื่อสารผ่านการจัดงานสัมมนาไปยังส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร” ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานเมืองนวัตกรรมอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีทีมวิทยากรจากฝ่ายมาตรวิทยาในสาขาต่างๆ อาทิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  มาให้ความรู้แก่บุคลากรจากบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเขตภาคใต้

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยา อาทิ การวัดความดันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การตรวจจับโลหะด้วยเครื่อง Metal Detector ในอุตสาหกรรมอาหาร การทวนสอบเครื่องวิเคราะห์ความชื้นในเนื้อสาร Moisture Analyzer ด้วยการวัดจากวัสดุอ้างอิงรับรอง การลดต้นทุนด้วยการจัดการเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งจะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายมาตรวิทยาหรือเทคโนโลยีทางการวัดที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการวัดที่จำเป็นต่อการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและถูกต้อง  และส่งเสริมความรู้ด้านการวัดอย่างถูกต้องให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ก่อให้เกิด Productivity หรือการสร้างผลิตภาพแรงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านคุณภาพและด้านพลังงานในกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพ

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม ได้มีการบรรยายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ : NQI กับการพัฒนาด้านการวัดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยนางสาวธสร สิงหะเนติ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

การจัดการเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร โดย นายพิเชษ วงศ์นุช นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

ช่วงบ่าย

มีการสาธิตวิธีการด้านเทคนิคการทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดย ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

การบรรยายเรื่องการตรวจจับโลหะด้วยเครื่อง Metal Detector ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย นายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และระบบมาตรวิทยาเพื่อการวัดความดันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยคุณลิขิต ใสหนู นักมาตรวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ในวันที่ 25 มกราคม ช่วงเช้า

บรรยายเรื่องการทวนสอบเครื่องวิเคราะห์ความชื้นในเนื้อสาร Moisture Analyzer ด้วยการวัดจากวัสดุอ้างอิงรับรอง โดย ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ

การจัดการและลดต้นทุนพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร โดย ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

ช่วงบ่าย เข้าสู่ช่วง Workshop กับเทคนิคการทวนสอบเครื่องมือวัดความดันโดย นายลิขิต ใสหนู ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ปิดท้ายด้วยคลีนิคมาตรวิทยา ที่ให้คำปรึกษาทางด้านมาตรวิทยา อาทิ เครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ  เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดความดัน  การลดต้นทุนด้วยการจัดการเครื่องมือวัด  การลดต้นทุนด้วยประหยัดพลังงานด้วยมาตรวิทยา  และเครื่องมือวัดทางความชื้นในเนื้อสารและเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ