การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ (23-25 มกราคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 สาขา  มาตรวิทยาด้านมิติ การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 10 คณะ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีกรรมการผู้คุมสอบจากนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว. ประกอบด้วย 1. ดร.ธรรมรัตน์ สมทอง 2. ดร.มูฮัมหมัด หมัดเด็น 3. ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์  4. นางสาวปนัดดา สละชีพ การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะในการวัด อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษาไทยในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษา ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี