อบรม Happy Workplace รุ่น 2 (17-18 มกราคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยามนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace)”  รุ่น 2 บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานของสถาบันโดย อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ วิทยากร และ อ.จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก ผู้ช่วยวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  ซึ่งสถาบันถือเป็นนโยบายสำคัญ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562