มว. ร่วมผนึกเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานโลก (30 มกราคม 2562)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT) ซึ่งมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อันประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแลพัฒนาทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ted Fund) หน่วยตรวจวิเคราะห์ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) หน่วยงานสนับสนุนเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานที่กล่าวมาแล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยอย่างบูรณาการ ครบวงจร เพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  สามารถจำหน่ายในระดับนานาชาติได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และระดับโลก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ในการนี้ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยคณะร่วมงานดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี