อบรมด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพแก่ Young Metrologists จาก VMI (21-25 มกราคม 2562)

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมด้านมาตรวิทยาเคมีแก่กลุ่ม Young Metrologists จำนวน 6 คน จาก Vietnam Metrology Institute (VMI) ประเทศเวียดนาม ในสาขา pH measurement และ electrolytic conductivity (EC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักมาตรวิทยาของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของเวียดนาม ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ลดต้นทุนการผลิต  และยังลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบยังต่างประเทศได้อีกด้วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี