อบรม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (12-13 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอุตสาหกรรม โดยนายบรรจบ  สุขทัต  อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติงานได้จริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี