ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี (12 กุมภาพันธ์ 2562)

ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี  โดยในครั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ มว. เป็นเจ้าภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สำคัญของประเทศ   มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน  สร้างความรับรู้ให้ประจักษ์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานภายในเทคโนธานีรวมทั้งพิจารณาแผนงาน การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่เทคโนธานีจะครบรอบ 30 ปี  ซึ่งประมาณการว่าจะจัดงานในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี