อบรม การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (14-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.นฤดม  นวลขาว กำกับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบและ/หรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งเข้าใจการรายงานความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี