ม.คริสเตียน เยี่ยมชม มว. (22 กุมภาพันธ์ 2562)

ดร.ชัชวาล  คุรุภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับอาจารย์ศุภชัย  ยิ่งเจริญ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี