มทร. กรุงเทพเยี่ยมชม มว. (22 กุมภาพันธ์ 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับอาจารย์อุษารัตน์ คำทับทิม และอาจารย์รัฐพล  หงส์เกรียงไกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนักศึกษา  ในโอกาสรับฟังบรรยายจาก ดร.กิตติยา  เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี