มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชม มว. (22 กุมภาพันธ์ 2562)

ดร.เกษญา  วัชระนุกูล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ให้การต้อนรับ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และฝ่ายมาตรวิทยามิติ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี