มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มว. (27 กุมภาพันธ์ 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับ รศ.ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา  ในโอกาสรับฟังบรรยายจาก ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล  หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมชมนี้สอดคล้องกับความรู้ในการเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษา ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี